Projekt
środa, 07 września 2016 08:19

 

„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces” – projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 20.12.2017
Całkowita wartość projektu: 209546,25 zł
Wartość dofinansowania: 188591,62 zł

Opis projektu:
Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
i uczennic uczęszczających do Technikum nr 2 wchodzącego w skład Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
w Gliwicach. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od IX 2016 do XII 2017 poprzez
realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje
matematyczne, przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim. Grupa docelowa będzie
liczyła 74 uczniów, 9 uczennic oraz 20 nauczycielek.