„Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik

podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym ”

 

 

 

Cel projektu: zwiększenie kompetencji zawodowych 324 uczniów i uczennic kształcących się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik ochrony środowiska, mechatronik, fryzjer, elektromechanik.

Działania w ramach projektu:

 - Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym

 - Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

  - Kursy doskonalące

 - Staże zawodowe

 - Dodatkowe zajęcia specjalistyczne zgodne z nauczanym zawodem

 - Zajęcia w laboratoriach Politechniki Śląskiej

 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

 - Doposażenie pracowni fryzjerskiej, laboratorium chemicznego, pracowni spawalnictwa, pracowni     mechatroniki,

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 904 369,97
Wkład własny Miasta Gliwice 100 230,00

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH W GCE

Załącznik nr 1 Umowa o przeprowadzenie stażu

Załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa w stażu

Załącznik nr 3 Dziennik stażu zawodowego

Załącznik nr 4 Lista obecności

Załącznik nr 5 Wykaz odzieży, obuwia roboczego

Załącznik nr 6 Zaświadczenie potwierdzające udział w stażu

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację wynagrodzenia

Załącznik nr 8 Wniosek o wypłatę stypendium stażowego

Załącznik nr 9 Wniosek na zakup biletu

Załącznik nr 10 Umowa - dane osobowe

 

 ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU